055 30 59 59

Algemene voorwaarden
De Vreese Recycling BV

Artikel 1. Voorwaarden

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van DE VREESE RECYCLING.

1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het aangaan van de samenwerking met DE VREESE RECYLING, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van DE VREESE RECYCLING: https://www.bertcontainers.be/.

1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.

1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Voorwerp

2.1 DE VREESE RECYCLING is een onderneming gespecialiseerd in (rol)containers, de af- en aanvoer van grond en het voorzien van allerlei grondstoffen. Zij is zowel actief in de B2B- als B2C-context.

2.2 De concreet uit te voeren werken en te leveren goederen zullen nader omschreven worden in de offerte of bestelbon.

2.3 De opdracht van DE VREESE RECYCLING betreft in elk geval een middelenverbintenis.

Artikel 3. Offerte en/of prijsopgave

3.1 De offertes van DE VREESE RECYCLING zijn, tenzij anders vermeld, 30 kalenderdagen geldig. Ook andere prijsopgaves, zonder dat deze noodzakelijk zijn opgenomen in een offerte, zijn 30 kalenderdagen geldig.

3.2 Opdrachten worden pas als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door DE VREESE RECYCLING aanvaard zijn.

3.3 De offerte is enkel geldig voor diensten in het kader van een welbepaalde opdracht. Aanpassingen aan de offerte zullen slechts geldig zijn na aanvaarding door DE VREESE RECYCLING.

3.4 De prijzen vermeld in de offerte of in een prijsopgave zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten en hoeveelheden. Het gaat telkens om een eerste inschatting naar best vermogen. Een afwijking tussen het offertebedrag/de prijsopgave en het werkelijk gefactureerde bedrag kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, weigering van betaling door de klant of enige andere vordering in rechte.

3.5 De opgegeven prijzen kunnen steeds wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de opdracht, onafhankelijk van de wil van DE VREESE RECYCLING, zoals verduidelijkt in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Prijswijzigingen

4.1 Van zodra de opdracht/bestelling uitdrukkelijk wordt aanvaard door de klant, evenals door DE VREESE RECYCLING, wordt de opgegeven prijs als aanvaard beschouwd door de klant.

4.2 Alle eventuele taksen en andere kosten zijn ten laste van de klant.

4.3 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

4.4 De opgegeven prijzen zijn een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De opgegeven prijs kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van DE VREESE RECYCLING.

4.5 DE VREESE RECYCLING heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van de eigen
leveranciers m.b.t. goederen die aan de klant moeten geleverd worden; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de
verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de
goederen; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover DE VREESE RECYCLING redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de
overeenkomst bemoeilijken.
Als onverwachte gebeurtenissen waarover DE VREESE RECYCLING geen controle heeft worden onder andere, niet-limitatief, begrepen:
het feit dat een container geleverd zou moeten worden op een moeilijk te bereiken plaats, verhogingen van het stortgeld, verhoging van verbrandingskosten, de sluiting van de gebruikelijke verwerkingsinstanties waardoor een andere verwerkingsinstantie dient aangesproken te worden, verhoging van milieutaksen, weigering van de inhoud van een container door een verwerkingsinstantie,…

4.6 Tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen en datum van levering van de diensten/goederen kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs herzien worden op basis van volgende formule:
P= p {a+b (S/s) + c(I/i)}
P= De nieuwe prijs
p= De oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a= Het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a=0,20)
b= Het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
S= De nieuwe loonindex
s= De oorspronkelijke loonindex
c= Het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
l= De nieuwe materiaalindex
i= De oorspronkelijke materiaalindex.
a+b+c= 1
DE VREESE RECYCLING zal eventuele prijsstijgingen steeds ter kennis brengen van de klant.

4.7 Indien DE VREESE RECYCLING, door het niet of niet tijdig aanleveren van gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht van de klant, genoodzaakt is meer of andere diensten te verschaffen, zullen deze diensten eveneens aangerekend worden op basis van de gebruikelijke tarieven van DE VREESE RECYCLING.

Artikel 5. Facturatie

5.1 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de klant op de tijdstippen zoals overeengekomen met de klant.

5.2 Alle facturen worden betaald bij afhaling of via overschrijving op de bankrekening BE67 0018
9966 6487 op naam van DE VREESE
RECYCLING, met vermelding van het
factuurnummer. Er wordt een betalingstermijn van 30 dagen na verzending van de factuur gehanteerd, behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk andere betalingstermijnen zijn overeengekomen tussen partijen.

5.3 Ten aanzien van de klant-onderneming brengt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning, een verwijlinterest op van 12% per jaar op het volledige factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt de openstaande factuur
bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het totaalbedrag van de factuur ter dekking van de
buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele
gerechtskosten die aan DE VREESE RECYCLING toekomen.

5.4 Ten aanzien van de klant-consument zal bij nietbetaling van een factuur een eerste betalingsherinnering worden verstuurd op de dag na de vervaldag van de niet-betaalde factuur. Bij gebrek aan betaling binnen 14 kalenderdagen (startende daags na verzending van de betalingsherinnering per e-mail) na deze eerste herinnering, wordt bij elke niet-betaalde factuur een verwijlinterest ten belope van de wettelijke interestvoet (overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) in rekening gebracht op het resterende saldo van het totale factuurbedrag incl. BTW. Deze interest wordt gerekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering naar de klant werd verzonden. Daarbij zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten belope van:
• 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
• 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is;
• 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde bedrag hoger dan 500,00 EUR is.

5.5 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

5.6 Het feit dat DE VREESE RECYCLING niet onmiddellijk toepassing maakt van de artikelen
5.3, 5.4 en 5.5 van deze algemene voorwaarden, betekent niet dat zij afstand doet van haar recht om interesten en schadevergoedingen aan te rekenen. Afstand van recht kan niet worden vermoed.

5.7 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort (zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van DE VREESE RECYCLING), maar ook dat alle openstaande facturen ten aanzien van die klant onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar worden.

Artikel 6. Samenwerking met derden

6.1 DE VREESE RECYCLING behoudt zich het recht voor om in het kader van haar opdracht samen te werken met derden of onderaannemers.

6.2 DE VREESE RECYCLING zal enkel met onderaannemers werken waarvan zij de kwaliteit te allen tijde kan garanderen. DE VREESE RECYCLING zal deze kwaliteit inschatten naar best vermogen op basis van de op dat moment gekende gegevens.

6.3 DE VREESE RECYCLING zal haar onderaannemers op hun verantwoordelijkheden wijzen. DE VREESE RECYCLING kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien haar onderaannemers deze timing of overige afspraken niet correct naleven.

6.4 De kosten die voortvloeien uit de samenwerking met derden, zijn in principe eveneens opgenomen in de prijsopgave aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of wanneer dit voortvloeit uit meerwerken die initieel niet voorzien waren.

Artikel 7. Annulatie

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de klant de verstrekte opdracht niet meer annuleren vanaf het moment dat deze definitief aanvaard is.

7.2 In geval van uitdrukkelijk akkoord van DE VREESE RECYCLING met de annulatie van de opdracht, zal de klant in elk geval alle reeds gedane uitgaven en gemaakte kosten moeten vergoeden aan DE VREESE RECYCLING. Eventueel betaalde voorschotten komen eveneens integraal toe aan DE VREESE RECYCLING.

7.3 Bijkomend kan DE VREESE RECYCLING een schadevergoeding vorderen rekening houdend met de gevolgen van de annulatie. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de klant bij annulatie een forfaitaire schadevergoeding, bovenop de reeds gemaakte kosten, verschuldigd aan DE VREESE RECYCLING ten belope van 30% van het totaalbedrag van de opdracht. In het geval DE VREESE RECYCLING bijkomende schade lijdt, behoudt zij zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen van de klant.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichtingen van DE VREESE RECYCLING en die haar dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten. Voorbeelden hiervan zijn brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit, lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, problemen met een leverancier, problemen met de aan te leveren
materialen, …

8.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor DE VREESE RECYCLING niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort tot DE VREESE RECYCLING alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat DE VREESE RECYCLING in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat DE VREESE RECYCLING tot enige
schadevergoeding kan worden gehouden.

8.3 Indien DE VREESE RECYCLING gedurende meer dan drie maanden de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst en eventueel de herziening van de opdracht. Indien niet tot
een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de
overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.

8.4 De beëindiging wegens overmacht zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden per aangetekende brief. Om zich geldig op de
beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat over het bestaan van de overmacht.

8.5 Alle reeds door DE VREESE RECYCLING geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht, blijven opeisbaar door DE VREESE RECYCLING.

Artikel 9. Algemene verplichtingen klant

9.1 Als de klant niet voldoet aan zijn/haar administratieve en wettelijke verplichtingen kan
DE VREESE RECYCLING hier op geen enkele manier voor aangesproken worden. De klant vrijwaart DE VREESE RECYCLING voor eventuele aanspraken die zouden voortvloeien
uit het niet-naleven van zijn/haar verplichtingen.

9.2 DE VREESE RECYCLING gaat ervan uit dat alle door de klant aangeleverde informatie met betrekking tot het BTW-regime correct is.

9.3 De klant verbindt zich er toe DE VREESE RECYCLING tijdig te informeren over alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de opdracht. Indien de klant DE VREESE RECYCLING niet of niet tijdig informeert over enige moeilijkheden bij de
uitvoering van de opdracht en DE VREESE RECYCLING onnodig ter plaatse gaat, behoudt zij zich het recht voor de werkuren evenals de kost voor verplaatsing aan te rekenen aan de klant.

Artikel 10. Verplichtingen klant bij huur
container

10.1 Door een overeenkomst af te sluiten voor het gebruik van een container van DE VREESE RECYCLING komt een huurovereenkomst tot stand tussen partijen. De concrete afspraken tussen partijen zullen verduidelijkt worden in een schriftelijke overeenkomst. In de overeenkomst worden de concrete modaliteiten verduidelijkt (zoals o.a. het type afval dat in de container gedeponeerd zal worden, de locatie waar de container geplaatst dient te worden, de frequentie waarop de container geledigd dient te worden, …).

10.2 De klant is verantwoordelijk om een geschikte locatie aan te duiden voor de plaatsing van de container. In het geval de locatie niet geschikt zou zijn en de plaatsing hierdoor schade zou veroorzaken aan het oppervlak waarop deze geplaatst wordt, is dit de verantwoordelijkheid van de klant. De klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten voortvloeiend uit de plaatsing van de container op een moeilijk te bereiken of niet geschikte locatie.

10.3 DE VREESE RECYCLING zal de container op de overeengekomen locatie plaatsen en zal tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het nodige doen om de inhoud van de container op de overeengekomen tijdstippen over te brengen naar de bevoegde verwerkingsinstanties (zoals: stortplaats, verbrandingsoven of andere).

10.4 Vanaf het ogenblik dat de container verhuurd wordt aan de klant en effectief geplaatst werd bij de klant door DE VREESE RECYCLING, is de klant verantwoordelijk voor alle schade die zou ontstaan aan de container of aan derden door deze container. De klant dient zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele schade te vermijden. In geval van schade dient de klant DE VREESE RECYCLING hier onmiddellijk en in elk geval binnen de 48 uur van op de hoogte te stellen.
De klant is verantwoordelijk om de container in dezelfde staat als waarin hij/zij deze ontvangenheeft, terug te bezorgen aan DE VREESE RECYCLING na het einde van de
huurovereenkomst. De container wordt geacht in onberispelijke staat te zijn ontvangen door de
klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald bij ontvangst van de container.

10.5 De klant is niet toegelaten om de container op eigen initiatief te verplaatsen, behoudens uitdrukkelijk akkoord van DE VREESE RECYCLING. Indien DE VREESE RECYCLING de container verplaatst op vraag van de klant, zal zij hiervoor een vergoeding factureren.

10.6 De kant kan de container op geen enkele manier ter beschikking
stellen van derden.

10.7 De klant dient zelf in te staan voor het bekomen van de nodige vergunning voor het plaatsen van de desbetreffende container(s). DE VREESE RECYCLING kan geenszins aansprakelijk gesteld worden bij
gebrek aan vergunning.

10.8 De klant dient alle wetten en reglementering, die op het plaatsen van containers van toepassing is, te respecteren.

10.9 De klant is verantwoordelijk voor het aanbrengen en in stand houden van de verlichting en signalisatie van de container. De betreffende benodigdheden worden op vraag van de klant door DE VREESE RECYCLING ter beschikking gesteld. Deze benodigdheden inzake verlichting en signalisatie dienen na het einde van de huurovereenkomst onbeschadigd terug te worden bezorgd aan DE VREESE RECYCLING. In het geval er alsnog sprake is van schade, behoudt DE VREESE RECYCLING zich het recht voor deze schade te verhalen op de klant.

10.10 Bij een voortdurend gebruik van eenzelfde container door de klant, zal de klant instaan voor het onderhoud en de reiniging van de container na iedere stortbeurt.

10.11 De klant zal voorafgaandelijk aan DE VREESE RECYCLING ter kennis brengen welke producten en afval hij/zij in de container zal deponeren. Deze beslissing is bindend, zodat er geen andere producten of afval gedeponeerd mogen worden in de container, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. In de container mogen in geen geval betonresten, olieproducten, ontvlambare stoffen, chemische stoffen, verfresten, explosieven, dierlijk afval, batterijen en in het algemeen alle milieuonvriendelijke stoffen worden opgeslagen. Indien de container alsnog dergelijke niet toegelaten inhoud bevat, behoudt DE VREESE RECYCLING zich het recht voor ophaling te weigeren. Bij weigering van de inhoud van de container of een gedeelte ervan door de bevoegde verwerkingsinstantie, heeft DE VREESE RECYCLING de keuze om de inhoud van de container voor rekening van de klant te laten
verwerken bij een andere instanties of de inhoud terug te bezorgen aan de klant op diens eigen kosten.

10.12 De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het overladen van de container, zowel in gewicht als in volume.

10.13 De deuren van de container dienen bij afhaling steeds gesloten te zijn. Containers met cementgebonden asbest dienen op de overeengekomen manier afgesloten te worden. Bij gebrek aan correcte afsluiting, behoudt DE VREESE RECYCLING zich het recht voor de ophaling te weigeren. In dit laatste geval zal de transportkost wel aangerekend worden aan de klant.

10.14 De huurder houdt steeds de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de container tot na de controle en aanvaarding ervan door verwerkingsinstanties.

Artikel 11. Leverings- en
uitvoeringstermijnen

11.1 De door DE VREESE RECYCLING vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief. DE VREESE RECYCLING zal echter wel steeds haar uiterste best doen om de overeengekomen
termijnen na te komen.

11.2 Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van DE VREESE RECYCLING, noch verlenen zij de klant het recht om de uitvoering van zijn/haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

11.3 DE VREESE RECYCLING kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door haar leveranciers.

11.4 De klant zelf verbindt zich er toe alles in het werk te stellen zodat DE VREESE RECYCLING de diensten binnen de vooropgestelde termijnen kan uitvoeren.

11.5 Indien de klant een consument is, zal deze bij het overschrijden van de redelijke leverings- en uitvoeringstermijn de overeenkomst kunnen verbreken rekening houdende met onderstaande.
• De klant stelt DE VREESE RECYCLING onmiddellijk schriftelijk in kennis van haar voornemen om de overeenkomst te beëindigen wegens vertraging. Deze ingebrekestelling dient per e-mail te gebeuren.
• De klant biedt aan DE VREESE RECYCLING een laatste termijn van 14 dagen om aan haar verplichtingen te voldoen.
• Indien DE VREESE RECYCLING na deze ingebrekestelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen of geen uitvoeringstermijn kan bepalen in de nabije toekomst, zal de consument het recht hebben om de overeenkomst te verbreken,
onverminderd het recht op een schadevergoeding, indien deze zich zou voordoen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 DE VREESE RECYCLING is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. DE VREESE RECYCLING draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de klant of derden, ze is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

12.2 In het geval er sprake is van schade, kan deze schade geen aanleiding geven tot een opschorting van de betaling of niet-betaling van de facturen van DE VREESE RECYCLING door de klant. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

12.3 DE VREESE RECYCLING is slechts
aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar eigen handelen of dat van haar aangestelden dat resulteert uit een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting
van de overeenkomst. DE VREESE RECYCLING kan in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade of voor lichte fouten begaan door haarzelf of haar
aangestelden.

12.4 Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de klant, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

12.5 Schade als gevolg van een handeling van DE VREESE RECYCLING die zij stelde op verzoek of met goedkeuring van de klant valt steeds volledig onder de aansprakelijkheid van de klant.

12.6 De schade waarvoor DE VREESE RECYCLING aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de dekking door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en
risico-overdracht

13.1 De geleverde zaken, evenals enig ander voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen, kunnen door DE VREESE RECYCLING te allen tijde teruggevorderd worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zolang de klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Conform artikel 69, lid 1 en lid 3 Pandwet behoudt DE VREESE RECYCLING het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij gebruikt tijdens de uitvoering van de opdracht, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald door de klant.

13.2 Opdat DE VREESE RECYCLING zich kan beroepen op dit eigendomsvoorbehoud is niet vereist dat het goed nog in oorspronkelijke staat aanwezig is bij de klant. Het
eigendomsvoorbehoud blijft ook gelden op bewerkte of vermengde goederen of op roerende goederen die onroerend geworden zijn door incorporatie.

13.3 Het eigendomsvoorbehoud van DE VREESE RECYCLING geldt zonder dat enige registratie in het pandregister vereist is, behoudens in het geval de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft onroerend zijn geworden door incorporatie.

13.4 Het eigendomsvoorbehoud doet echter geen afbreuk aan de risico-overdracht. Van zodra DE VREESE RECYCLING goederen, materialen of installaties levert bij de klant, is de klant hiervoor verantwoordelijk.

13.5 De klant is verplicht DE VREESE RECYCLING onmiddellijk (maximaal binnen 48 uren na kennisname door de klant) schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten zouden doen gelden op zaken waar krachtens dit artikel
een eigendomsvoorbehoud op rust.

Artikel 14. GDPR en privacy

14.1 DE VREESE RECYCLING hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar contractpartijen.

14.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

14.3 De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien DE VREESE RECYCLING persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen.

14.4 De persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de Overeenkomst of zolang dit noodzakelijk is in het kader van de wettelijke verplichtingen van DE VREESE RECYCLING.

Artikel 15. Betwistingen

15.1 De klant moet zijn/haar klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per email, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan DE VREESE RECYCLING binnen 8 dagen na vaststelling van deze klacht, respectievelijk na factuurdatum.

15.2 In het geval van klachten in het kader van de geleverde diensten, voegt de klant eventueel ook het nodige fotomateriaal toe bij zijn/haar email.

15.3 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat DE VREESE RECYCLING de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.

15.4 Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden.

15.5 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar DE VREESE RECYCLING haar zetel heeft.

15.6 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing

Versie januari 2024