055 30 59 59

Privacyverklaring
De Vreese Recycling Januari 2024

Om u als klant een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Vreese Recycling. De verantwoordelijke verwerker is:

 • Naam: De Vreese Recycling
 • Adres: Klein Frankrijk 21, 9600 Ronse
 • Telefoonnummer: 055 30 59 59

 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt
worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018) en met de Kaderwet van 30 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van hun gegevens.

Definities

 • Betrokkene = de klanten en relaties van De Vreese Recycling.
 • Verantwoordelijke verwerker = De Vreese Recycling.
 • Verwerker = alle particulieren en/of bedrijven waarop De Vreese Recycling een beroep doet en die met de persoonsgegevens van de klanten in contact kunnen komen.
 • Persoonsgegevens = alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit kan rechtstreeks zijn zoals een naam, rijksregisternummer
  of foto. Soms is het ook mogelijk een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, zoals adres, leeftijd en
  geslacht.
 • Verwerking = een bewerking of een geheel van bewerking met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd door automatische procedés. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen. Elke database valt hier onder.

Beginselen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor deze doeleinden, dan worden uw persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd of zelfs geanonimiseerd.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Uw persoonsgegevens zijn enkel
toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.
Iedereen die betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel gehouden om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks bij u opvragen door middel van een contactformulier of aan het onthaal van De Vreese Recycling wanneer wordt verzocht om een dienst.

Bij De Vreese Recycling kan u terecht voor de volgende dienstverlening:

 • Bezoek recyclagepark;
 • Container huren;
 • Rolcontainer huren;
 • Grondstoffen inkopen en/of laten leveren.

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald verwerken wij uw persoonsgegevens enkel op basis van volgende verwerkingsgronden:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
  • het opvragen van de adresgegevens wanneer u het containerpark bezoekt (om de afvalstromen te kunnen volgen);
  • het opvragen van de adresgegevens wanneer u grondstoffen komt ophalen (om de afvalstromen te kunnen volgen);
 • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
  • wanneer u contact opneemt met ons via het contactformulier, per e-mail of telefonisch;
  • wanneer wij nieuwsbrieven versturen ten aanzien van onze klanten (bestaande/nieuwe klanten);
  • bij het aanleggen van wervingsreserve wanneer er op dat ogenblik geen geschikte vacature ter beschikking is;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • de opmaak van een offerte en/of een bestelbon wanneer u een bezoek brengt aan het containerpark of wanneer u grondstoffen ophaalt;
  • de opmaak van een factuur wanneer u een (rol)container huurt;
 • Voor de uitvoering van een gerechtvaardigd belang
  • bij de verdere afhandeling van het aanwervingsproces bij een (spontane) sollicitatie, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen, en afhankelijk van de concrete verwerking, kunnen wij ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken. Dat zijn onder andere:

 • om de afvalstromen te kunnen volgen wanneer u het containerpark bezoekt of grondstoffen komt ophalen
  • adres thuis en/of van de werf, uw bedrijfsnaam (bv. eenmanszaak), nummerplaat voertuig;
 • wanneer u contact opneemt met onze diensten;
  • identificatie- en communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • bij het versturen van nieuwsbrieven
  • identificatie-en communicatiegegevens (e-mailadres);
 • bij het aanleggen van een wervingsreserve
  • identificatie-en communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
  • beroeps-en opleidingsgegevens;
  • gegevens met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (bv.vrijetijdsbesteding);
 • bij de opmaak van een offerte en/of bestelbon;
  • offerte: identificatie-en communicatiegegevens (e-mailadres, facturatieadres);
  • bestelbon : de bedrijfsnaam (in geval van een eenmanszaak) en de individuele handtekening. In geval van een particulier wordt de naam niet vermeld;
 • bij de opmaak van een factuur
  • identificatie-en communicatiegegevens (e-mailadres, facturatieadres);
  •  financiële gegevens;
 • bij de verdere afhandeling van het aanwervingsproces bij een (spontane) sollicitatie
  • identificatie-en communicatiegegevens;
  • beroeps-en opleidingsgegevens;
  • gegevens met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (bv. vrijestijdsbesteding).

 

Wij verwerken geen ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen
enkel verwerkt worden indien daar een bijzondere rechtsgrond voor bestaat.

Doorgifte aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van
een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Verwerkersovereenkomsten
Wij gebruiken steeds een verwerkersovereenkomst als afsprakenkader met onze verwerkers. Deze overeenkomst wordt als bijlage opgenomen bij onze hoofdovereenkomst.

Rechten van de betrokkene

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en inzage

U mag weten of we persoonsgegevensgegevens van u hebben, welke dat zijn en op welke manier deze worden gebruikt. U kan van ons een kopie van deze persoonsgegevens
ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking.

Recht op correctie en aanvulling

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u aan ons vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen.

Recht om vergeten te worden

U mag vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
 • u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van die gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de gegevens gewist worden;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 •  u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de uwe in het geding zijn.

 

Wanneer de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met uw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van onze opdrachten van algemeen belang of het openbaar gezag, heeft u het recht om u hiertegen te verzetten om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van u, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. U mag ons ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om u te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor u rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op uw
toestemming. In deze gevallen kunt u ons wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

Recht op intrekking toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming om het even wanneer terug intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft evenwel geldig.

Uitoefenen van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten via onderstaande contactgegevens. Bij twijfels rond de identiteit, kunnen we een  bewijs van identiteit opvragen.

Opgelet: bovenstaande opsomming betreft alle rechten die door de AVG/GDPR aan betrokkenen worden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat deze ook effectief in elk
geval van toepassing zullen zijn. Indien u een recht wenst uit te oefenen dat niet van toepassing blijkt te zijn op uw concrete situatie, dan zullen wij u hiervan op de hoogte
stellen.

Specifieke verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen  gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kunt u uw rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven. U ontvangt deze als u hierop inschreef of gekend bent als klant van één van onze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Sociale media

De Vreese Recycling maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar klanten. De Vreese Recycling is daarbij ook actief op sociale
mediaplatformen, namelijk Facebook, Instagram en Linkedin.

Indien u via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten nog bewaard voor zolang u beroep doet op onze diensten.

Indien u reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. De Vreese Recycling heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw  persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Cookies en tracking

Wij maken op onze website gebruik van cookies en verwante technieken. In ons cookiebeleid https://www.bertcontainers.be/ vindt u hierover alle informatie. In de cookieinstellingen kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

Cameratoezicht

Met onze bewakingscamera’s hebben we de bedoeling om bepaalde plaatsen of activiteiten op de arbeidsplaats te bewaken. De camerabewaking op de arbeidsplaats wordt ingericht met het oog op:

 • de veiligheid en gezondheid van de werknemers;
 • de bescherming van de goederen van de onderneming;

De aanwezigheid van camera’s wordt steeds gesignaleerd met pictogrammen. Indien u zich begeeft op een locatie waar er bewakingscamera’s aanwezig zijn, bestaat de kans dat u wordt gefilmd. Daarbij worden dan ook uw persoonsgegevens verwerkt.

Enkel geautoriseerde personen krijgen toegang tot de opgenomen beelden. De beelden worden gewist na één maand indien de beelden geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf, schade of overlast. Indien dat wel het geval is, kunnen de beelden langer worden bewaard voor verder onderzoek (max. 3 maanden). De beelden kunnen in dat geval worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Contactgegevens

U kan ons contacteren per e-mail naar : info@devreese-recycling.be of per brief naar Klein Frankrijk 21 te 9600 RONSE.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.